Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

Stanovy spolku Česká křesťanská environmentální síť, z. s.

Čl. 1 Název, forma a sídlo

Spolek Česká křesťanská environmentální síť, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Jablonci nad Nisou ― adresa:

Rychnovská 124
Jablonec nad Nisou – Kokonín
PSČ 468 01

Čl. 2 Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí především z řad křesťanů a církví. Spolek se plně odkazuje na Evropskou křesťanskou environmentální síť (ECEN) https://www.ecen.org/.

Čl.3 Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,
 • ochrana životního prostředí,
 • ochrana veřejného zdraví a zeleně, zejména v urbanizovaných oblastech,
 • tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické,
 • ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny,
 • umožnit církvím v ČR, křesťanským environmentálním organizacím i jednotlivcům sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany životního prostředí,
 • podporovat péči o Boží stvoření,
 • napomáhat rozvoji environmentálních programů a projektů v církvích, církevních organizacích,
 • respektovat šířku rozdílných církevních tradic, z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usilují na základě biblických, teologických a duchovních východisek o hledání a uplatňování principů trvalé udržitelnosti s ohledem na bližní, s ohledem na život příštích generací a s ohledem na život celého Božího stvoření.

Čl. 4 Formy činnosti spolku

Formami činnosti spolku jsou zejména:
 • praktická činnost ve spolupráci s orgány životního prostředí a jinými subjekty,
 • organizování kampaní a petičních akcí na ochranu přírody,
 • pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),
 • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny.
 • vydavatelská činnost
 • kooperace s jinými spolky majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí
 • poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně);
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;
 • osvětová činnost.

Čl.  5 Členství ve spolku

 • Členem spolku může být fyzická i právnická osoba (fyzická osoba musí být starší 18 let)
 • Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 • Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
Člen spolku má právo zejména:
 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
 • Člen spolku je povinen zejména:
 • dodržovat stanovy,
 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí,
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce
 • platit členské příspěvky

Čl. 6 Zánik členství

Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro porušování stanov a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní tří po sobě jdoucích členských schůzí.

Čl. 7 Orgány spolku

 • Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby schválila případné změny stanov,
 • zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala,
 • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,
 • určila koncepci činnosti spolku na další období,
 • stanovila výši členských příspěvků,
 • schválila rozpočet spolku na příští období,
 • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,
 • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně
 • Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Schůze je usnášeníschopná, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, přítomní musí vyčkat 30 minut, po této lhůtě je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 • Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také „per rollam“, tedy prostředky komunikace na dálku (například e-mail a další formy elektronické komunikace), tímto způsobem je možné přijímat všechna rozhodnutí, kterými se nemění tyto stanovy nebo se spolek neruší. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví alespoň 2/3 všech členů spolku.
 • Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 • Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 • Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 • Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 • V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 • Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený Radou spolku.

Čl. 8 Hospodaření spolku

 • Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 • S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 • V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. ochrana přírody a krajiny.

 Čl. 9 Závěrečná ustanovení

 • Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 • Stanovy byly schváleny na schůzi dne 5.března 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku.