Česká křesťanská environmentální síť, z.s.

Body certifikace

Přehled bodů církevní environmentální certifikace České křesťanské environmentální sítě.

Společně pečujme o životní prostředí

Z této kategorie je třeba splnit celkem čtyři body včetně povinných prvních dvou.
 • Pověřit otázkami životního prostředí konkrétní osobu, která bude komunikovat s certifikační autoritou (ČKES). Existuje-li v rámci farnosti anebo sboru stavební komise, měla by tato osoba být jejím členem.
 • Zaznamenávat a analyzovat údaje týkající se dopadů na životní prostředí, například množství směsného odpadu a odpadu určeného k recyklaci či množství odpadní vody, stejně tak jako spotřebu energií. Výsledky analýzy každoročně prezentovat certifikační autoritě ČKES a ostatním členům sboru anebo farnosti.
 • Sestavit harmonogram dalších cílů a činností v oblasti ochrany životního prostředí.
 • Propagovat témata životního prostředí a ekologické spravedlnosti ve farním časopise (je-li). Pravidelně informovat farnost nebo sbor o aktivitách v oblasti ochrany stvoření, například formou nástěnky.
 • Jednou ročně uspořádat veřejnou dobrovolnickou akci vedoucí ke zlepšení životního prostředí (vyčištění potoka či lesa od odpadků, péče o krajinotvorné prvky, výpomoc šetrně hospodařícímu zemědělci a podobně).

Bohoslužby

Z této kategorie je třeba splnit celkem tři body.* Pořádat minimálně jednou ročně bohoslužby zaměřené na odpovědnost za Boží stvoření (ideálně v rámci liturgického období Vděčnosti za Boží stvoření v září a říjnu).
 • Pořádat nejméně jednou ročně bohoslužby pod širým nebem.
 • Začlenit křesťanskou odpovědnost za Boží stvoření a téma ekologické spravedlnosti tam, kde se to jeví vhodné, např. do přímluvné modlitby.
 • Uspořádat jednou ročně sbírku na environmentální projekty.
 • Integrovat péči o životní prostředí a ekologickou spravedlnost do náboženské výuky (katecheze, nedělní či sobotní škola).
 • Každoročně uspořádat tematický večer o životním prostředí a ekologické spravedlnosti (např. v období Vděčnosti za Boží stvoření).
 • Uspořádat environmentálně-křesťanskou akci na Den Země (22.4.).

Spotřeba energie

Z této kategorie je třeba splnit celkem osm bodů včetně prvních dvou povinných.
 • K topení nepoužívat nekvalitní uhlí či topný olej, netopit odpadem.
 • Nepoužívat energeticky náročnou klimatizaci.
 • Provést energetický audit budov (kostel, modlitebna, fara atd.).
 • Dávat při pořizování přednost výrobkům s nízkou energetickou náročností, např. u chladniček, počítačů, strojů atd. Při koupi nových přístrojů vybírat pouze nejúspornější zařízení (dle energetického štítku, certifikace Energy Star a pod.).
 • Nakupovat ekologicky šetrnou energii.
 • Vyhřívání chodníků a další zbytečné žrouty energie vůbec nepoužívat.
 • Stará oběhová čerpadla topení bez regulace a jiné sezónní spotřebiče zapínat jen v závislosti na skutečné potřebě (topná sezóna).
 • Izolovat rozvody teplé vody a topení. Udržovat otopnou soustavu v bezchybném stavu. Pravidelně čistit kotel.
 • Optimalizovat osvětlení, využívat energeticky úsporné lineární zářivky, LED osvětlení či kompaktní zářivky. Nakupovat pouze svítidla z nejúspornější kategorie (dle energetického štítku). Nesvítit v místnostech, ve kterých nikdo není.
 • Významně snižovat teplotu v budovách v době nepřítomnosti.
 • Vyřešit zádveří u vchodových dveří tak, aby drželo teplo v budově.
 • Zatěsnit okna a dveře kvalitním těsněním.
 • Změnit vytápění z naftového nebo elektrického na environmentálně šetrnější, např. solární panely, spalování biomasy či tepelná čerpadla. Využívat rekuperaci.
 • Vypínat počítače a další kancelářská zařízení, když se nepoužívají.
 • Přístroje v kanceláři při pauze delší než 30 minut vypínat úplně. Počítače, obrazovky a kopírky při kratší pauze přepínat do klidového režimu. Nastavit automatické vypínání při nečinnosti.
 • Tam, kde je to účelné, používat elektrické zásuvky resp. rozdvojky s vypínačem (vypínání spotřebičů se stand-by režimem).
 • Pokud je k dispozici myčka, využívat její kapacitu na maximum.

Hospodaření s vodou

Z této kategorie je třeba splnit celkem dva body včetně prvního povinného.
 • Zabránit vylévání toxických látek do odpadu (ředidla, koncentrované kyseliny, louhy, oleje, jedy...).
 • Bez prodlení opravovat netěsnící vodovodní kohoutky a protékající splachování na toaletách. Na vodovodní kohoutky namontovat perlátory.
 • Omezit spotřebu vody. Na toaletách používat systém s dvojím splachováním resp. tlačítkem STOP. Objem spláchnutí by neměl být větší než 6 litrů.
 • Shromažďovat dešťovou vodu a používat ji na zalévání nebo splachování.
 • Cesty, po nichž se běžně chodí, pokrýt propustným základem (drobný štěrk apod.). Ostatní cesty zatravnit.
 • Parkovací místa opatřit zatravňovacími dlaždicemi nebo jiným povrchem propouštějícím vodu.

Úklid

Z této kategorie je třeba splnit celkem tři body včetně prvního povinného.
 • K zimnímu úklidu sněhu a náledí nepoužívat posypovou sůl.
 • Omezit používání chemikálií při úklidu a používat pouze ekologicky certifikované české čisticí prostředky. K úklidu používat jen výrobky šetrné k životnímu prostředí, především ocet a mýdlo. Výrobky, které zatěžují životní prostředí, např. speciální čisticí prostředky nebo spreje, nepoužívat.
 • Pro uklízené prostory zavést různé režimy úklidu a uklízet podle toho, jak jsou špinavé. Cílem úklidu není sterilní, zcela aseptické prostředí.
 • Aby se podlahy v budovách špinily co nejméně, je třeba uklízet přístupové cesty. U vchodů pak používat rohožky na čištění bot.
 • V sanitárních zařízeních nepoužívat chemické čističe odpadu, nešetrné desinfekční prostředky, gely umisťované do mísy a umělé vůně.

Odpadové hospodářství

Z této kategorie je třeba splnit celkem pět bodů včetně prvních dvou povinných.* Starý papír, sklo, kovy, plasty a další lokálně separované odpady třídit a předávat k recyklaci.
 • Nebezpečný odpad (zářivky, baterie, tonery atd.) a elektroodpad třídit a likvidovat ve schválených sběrných místech nebo v rámci zpětného odběru.
 • Nenakupovat výrobky s PVC či jinými zdravotně závadnými materiály (ve výjimečných případech lze výrobek zakoupit, neexistuje-li na trhu náhrada bez PVC).
 • Pořádat bleší trhy a burzy (hraček, oblečení a jiných použitých věcí).
 • Nezbavovat se nerozvážně starých věcí.
 • Na hřbitově zřídit funkční kompost a popelnice na tříděný odpad.
 • Používat nabíjecí baterie namísto jednorázových.
 • Dávat přednost výrobkům pro opakované použití před jednorázovými. Při bohoslužbách v maximální možné míře omezit materiály ve formě jednorázových kopií.
 • Jasně označit nádoby na tříděný odpad, včetně popisků, co kam patří a nepatří.
 • Kompostovat drobný organický odpad, nejlépe na vlastním kompostu.

Jídlo a pití

Z této kategorie je třeba splnit celkem tři body.* Používat Fairtrade výrobky (káva, čaj, kakao).
 • Získat fairtradovou církevní certifikaci.
 • Upřednostňovat potraviny z místní produkce (např. z farmářských trhů) oproti produktům dováženým z větší dálky (ze zahraničí, či běžné produkty jako je mléko z druhého konce republiky a podobně).
 • Nakupovat potraviny od tuzemských biozemědělců.
 • Potraviny nakupovat v co možná největších baleních a v recyklovatelných obalech.
 • Upřednostňovat rostlinnou stravu před masitou.
 • Nádobí na jedno použití vůbec nepoužívat, a to ani na veřejných akcích.

Osvětlení svíčkami

Z této kategorie je třeba splnit celkem jeden bod.
 • Nepoužívat obětní svíčky s hliníkovým nebo umělohmotným obalem.
 • Upřednostnit svíčky ze včelího vosku či stearinu. Případné voskové zbytky sbírat a znovu použít.

Květinová výzdoba

Z této kategorie je třeba splnit celkem jeden bod.* Květinovou výzdobu v kostele pořizovat převážně z místních zdrojů (květiny pěstované bez pesticidů a přidávání rašeliny, volně rostoucí nechráněné květiny).
 • V zimě kostel zdobit převážně hrnkovými květinami, suchými květy apod. Čerstvé řezané květiny jen výjimečně.
 • Při nákupu květin dávat přednost sezónním tuzemským druhům pěstovaným dle ekologických zásad. Nekupovat necertifikované květiny z dovozu (bez loga Fairtrade).

Zelené plochy

Z této kategorie je třeba splnit celkem dva body včetně prvních dvou povinných.
 • Nepoužívat chemické prostředky na hubení plevele či škůdců (herbicidy, pesticidy).
 • Trávu či listí nepálit, ale kompostovat či odevzdávat dle instrukcí místní správy.
 • Kolem kostela a dalších budov pěstovat užitný trávník, který nevyžaduje zavlažování. Nejlépe je využít směs s lučními květinami.
 • Kosit trávu kosou či srpem.

Rostliny a zvířata

Z této kategorie je třeba splnit celkem pět bodů včetně prvního povinného.
 • Chránit případné kolonie netopýrů, hnízda rorýsů, poštolek, vlaštovek, sov atd. usazené v budovách. Upozorňovat na tyto vzácné hosty.
 • Umístit do okolí fary budky pro ptáky a netopýry či domečky pro hmyz.
 • Při výsadbách nových stromů používat druhy typické pro místní přírodu.
 • Zodpovědně pečovat o staré stromy rostoucí u kostelů a far.
 • Věnovat se, zvláště s dětmi, udržování okrasné a zeleninové zahrádky a výpěstky používat v kostele i při různých akcích.
 • Část pozemku obhospodařovat ve shodě s permakulturními zásadami.
 • Alespoň jednou do roka pořádat společnou procházku, pouť či výlet s pobytem v přírodě.
 • Tam, kde to je možné a účelné, zatravnit rovné střechy. Fasády církevních budov nechat porůst popínavými rostlinami.
 • Pěstovat živé ploty výlučně z tuzemských rostlin. Nejlépe je použít více druhů rostlin.
 • Vytvářet příležitosti pro usazování netopýrů, rorýsů, poštolek, vlaštovek atd. tím, že se pro ně upraví vletové otvory a možnosti k hnízdění na budovách.
 • Na pozemku či jeho okrajích vytvořit vlhké biotopy, hromady kamínků nebo zídky skládané na sucho.
 • Nechat část pozemku přirozené sukcesi a dát tak prostor divoké přírodě.

Stavby a stavební úpravy

Z této kategorie je třeba splnit celkem tři body včetně prvních dvou povinných.
 • Nepoužívat látky silně škodící zdraví i životnímu prostředí, jako je např. azbest.
 • Novostavby stavět pouze v pasivním či alespoň nízkoenergetickém standardu.
 • Při přestavbách a renovacích využívat přírodní materiály. Na pomoc přibírat architektky a stavaře se zkušenostmi v této oblasti.
 • Stavební řezivo nakupovat na místní pile.
 • Nábytek, podlahy, vnitřní omítky a tepelnou izolaci pořizovat převážně z přírodních materiálů. Při nákupu dřevěných výrobků dbát na lesní certifikát FSC a také na původ dřeva – upřednostňovat to tuzemské.
 • Při malování a natírání barvami či ochrannými nátěry se vyhnout organickým rozpouštědlům a kde to je možné využít přírodní produkty. Upřednostnit výrobky s certifikátem EŠV.

Ochrana životního prostředí v kanceláři

Z této kategorie je třeba splnit celkem tři body.
 • Nová zařízení či nové vybavení do kanceláře pořizovat vždy, až když to je opravdu nutné. Obecně usilovat o celkové omezení nákupů. Při koupi nového zařízení dbát na to, aby kupované přístroje byly co nejúspornější (dle energetického štítku, certifikace Energy Star a podobně).
 • V maximální míře používat recyklovaný papír. Bílé papíry používat jen pro zvláštní účely, a to jen ty, které nebyly běleny chlórem a mají certifikát FSC.
 • Omezit kopírování. Kopírovat oboustranně. Používat druhou stranu potištěných papírů.
 • Zvolit ekologicky šetrné výrobky, pokud jsou na trhu dostupné (recyklovaný papír, mycí a úklidové prostředky, textil, atd.).
 • Při nákupu drobných kancelářských potřeb (tužky a propisky, pořadače, lepidla, různé složky) dbát na recyklovatelnost a možnost použití náhradních náplní. Vyhýbat se problémovým látkám, např. organickým rozpouštědlům.
 • Dávat přednost ekologicky certifikovaným dodavatelům zboží a služeb tam, kde jsou k dispozici.

Doprava

Z této kategorie je třeba splnit celkem pět bodů.* Přizpůsobit začátky a konce mimořádných i pravidelných akcí jízdním řádům hromadné dopravy.
 • Umožnit u kostela bezpečné parkování jízdních kol.
 • Nezvyšovat počet parkovacích míst pro automobily.
 • Organizovat společnou dopravu nejen při výletech.
 • Více používat jízdní kola a méně auta. Každoročně propagovat akci „Autopůst“ a „Do kostela na kole“.
 • Při služebních cestách (týká se i cest ke konání bohoslužeb v okolí) dávat přednost vlakům a autobusům před osobními automobily a letadly.
 • Zajistit jedno nebo více služebních jízdních kol pro místní dopravu zaměstnanců.
 • Aktivně motivovat věřící k chůzi do kostela pěšky či k jízdě na kole.
 • Je-li koupě auta nevyhnutelná, upřednostnit hybridní a jiné z ekologického hlediska šetrné vozidlo.