Stanovy z.s. ČKES

Stanovy občanského sdružení

Česká křesťanská enviromentální síť”

čl. I

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je: ”Česká křesťanská enviromentální síť” (dále jen ”sdružení”);

2) Sídlem sdružení je město Jablonec nad Nisou ― adresa: Rychnovská 124, Jablonec nad Nisou – Kokonín , PSČ 468 01

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky ― celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou;

4) Charakter sdružení ― sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. v němž se sdružují zastánci a ochránci životního prostředí především z řad křesťanů a církví. Sdružení se plně odkazuje na Evropskou křesťanskou enviromentální síť (ECEN) http://www.ecen.org/.

čl. II

Cíle činnosti

Cíle sdružení jsou:

ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním sdružení;

ochrana životního prostředí

ochrana veřejného zdraví a zeleně, zejména v urbanizovaných oblastech;

tvorba prostředí bezpečného z hlediska dopravy, především pěší a cyklistické;

ochrana památek, kulturních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny;

čl. III

(Náplň a) Formy činnosti

1) Náplň činnosti musí odpovídat cílům sdružení.

2) Hlavním formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí , zejména:

praktická činnost členů ve spolupráci s orgány ochrany životního prostředí;

kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu životního prostředí

poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství;

soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně);

organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení;

účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány;

osvětová činnost.

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

čl. IV

Členství ve sdružení

1) Členem sdružení může být fyzická i právnická osoba (fyzická osoba musí být starší 18 let)

2) Přihlášku ke členství přijímá výbor sdružení. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů výboru.

3) Zakládajícím členem sdružení je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.

4) Členství zaniká

doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru sdružení;

rozhodnutím členské schůze o vyloučení;

nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech;

úmrtí, zánikem právnické osoby ― člena sdružení, zánikem sdružení

5) Člen má právo

účastnit se činnosti sdružení a jeho orgánů a být o této činnosti informován;

účastnit se členské schůze, volit orgány sdružení a být do nich volen;

předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti sdružení;

podílet se na stanovování cílů a forem činnosti sdružení;

6) Člen má povinnost

dodržovat tyto stanovy,  jednat v souladu s cíli sdružení a svou činností naplňovat cíle sdružení

platit členské příspěvky

7) Výši členských příspěvků stanoví členská schůze/ výbor sdružení.

čl. V

Orgány sdružení

Orgány sdružení jsou:

členská schůze

výbor a předseda sdružení

revizor sdružení

čl. VI

Členská schůze

1) Členská schůze je nejvyšším orgánem sdružení; schází se nejméně jednou ročně;

2) Členskou schůzi svolává výbor sdružení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů sdružení; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, přítomní musí vyčkat 30 minut, po této lhůtě je členská schůze usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

3) Členskou schůzi svolá výbor sdružení také požádá-li o to (písemně) 1/3 členů sdružení a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

4) Členská schůze

schvaluje stanovy sdružení a jejich změny, rozhoduje o zániku sdružení; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů sdružení

volí výbor sdružení a revizora

schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu;

rozhoduje o vyloučení člena;

určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období;

stanovuje výši zápisného a členských příspěvků;

čl. VII

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

1) Výbor sdružení je tříčlenný, jeho funkčním obdobím je jeden rok. Ze svého středu volí předsedu sdružení. Činnost výboru sdružení řídí předseda sdružení, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.

2) Výbor sdružení řídí sdružení v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru sdružení je volně přístupná členům sdružení. Výbor sdružení

na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen sdružení;

připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti.

3) Předseda sdružení je statutárním orgánem sdružení; jménem sdružení dále jednají předsedou písemně pověření členové sdružení. Tyto osoby jednají jménem sdružení samostatně. Osoby oprávněné jednat jménem sdružení mohou udělit plnou moc k zastupování další osobě.

čl. VIII

Revizor sdružení

1) Kontroluje činnost sdružení, především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze; jeho funkčním obdobím je jeden rok;

2) Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu výroční zprávu; tyto předkládá členské schůzi.

čl. IX

Zásady hospodaření

1) Sdružení je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. Dalšími příjmy mohou být příjmy z činnosti, která je v souladu s cíli sdružení (publikování, služby…) Sdružení může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

2) Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení.

čl. X

Okolnosti zániku sdružení

V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení.

Zveřejněno  26.02.2016